รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ส.ค. 2565 17:00:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวที่ปรากฎในสื่อข่าว
หลักทรัพย์
TMW
แหล่งข่าว
TMW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        วันที่ 8 สิงหาคม 2565
เรื่อง  ชี้แจงข่าวที่ปรากฎในสื่อข่าว
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
  บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอชี้แจงว่า ตามที่ปรากฎข่าวไฟไหม้โรงงานไทยมิตซูวา จำกัด
ริมถนนราชสีมา-โชคชัย หมู่ 6 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มีมูลค่าความเสียหายกว่า 1
ล้านบาทนั้น ไม่เป็นความจริง  โดยข้อเท็จจริงแล้ว
โรงงานตามที่ปรากฎในข่าวเป็นโรงงานข้างเคียงซึ่งไม่ได้เป็นโรงงานของบริษัทฯ
  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
          
  
              ขอแสดงความนับถือ


              นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ
                เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้