รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ส.ค. 2565 19:22:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

วันที่ 9 สิงหาคม 2565  แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
ที่ 51/2565/034  เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
6/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 99,995 หุ้นในบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไลฟ์ จำกัด จากบริษัท
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษัทย่อย  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไลฟ์ จำกัด
วันที่เข้าซื้อหุ้น  ภายในเดือนกันยายน 2565
วัตถุประสงค์การลงทุน  เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ
ทุนจดทะเบียน  1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)
  ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น (หนึ่งแสนหุ้น)
  มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)
โครงสร้างการถือหุ้น  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.995
  บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 0.004
  นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ ถือหุ้นร้อยละ 0.001
รายชื่อกรรมการ  1.  นางนาถยา จิราธิวัฒน์
2.  นายชาติ จิราธิวัฒน์
3.  นางสาวพิรินี พริ้งศุลกะ
4.  นางสาวจุฑาธรรม จิราธิวัฒน์
แหล่งเงินทุนที่ใช้  เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
ลักษณะที่เกี่ยวโยงกัน  ธุรกรรมนี้ได้รับยกเว้นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตล
าดทุนที่ 21/2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ขนาดของรายการ  เมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์แล้ว 
ไม่เข้าข่ายที่ต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ 20/2551
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
(นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้