รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ส.ค. 2565 19:24:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

วันที่ 9 สิงหาคม 2565  แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
ที่ 51/2565/035  เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(F24-1)

ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้
1.  รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของนายการุณ กิตติสถาพร และนายไพฑูรย์ ทวีผล
 โดยจะปฏิบัติหน้าที่ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
2.  แต่งตั้งนางพรรณสิรี อมาตยกุล และนายวินิจ ศิลามงคล เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนนายการุณ กิตติสถาพร 
และนายไพฑูรย์ ทวีผล ตามลำดับ
3.  แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยแทนกรรมการที่ลาออก
1)  นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์  ประธานกรรมการอิสระ
    และประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
2)  นายวินิจ ศิลามงคล  ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
3)  นางสาวโชติกา สวนานนท์  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4)  นางพรรณสิรี อมาตยกุล  กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ
  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป โดยรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 1 กันยายน 
2565 เป็นต้นไป มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
(นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้