รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ส.ค. 2565 06:59:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ PIMO เริ่มซื้อขายวันที่ 11 สิงหาคม 2565
หลักทรัพย์
PIMO
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) (PIMO)
ทุนเดิม (บาท)                    : 158,603,372.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 634,413,488
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 33,508,761
ทุนใหม่ (บาท)                    : 166,980,562.25
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 667,922,249
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.25
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (PIMO-W2) จำนวน 
33,508,761 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 33,508,761 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.75
วันใช้สิทธิ                      : 27 ก.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 11 ส.ค. 2565
______________________________________________________________________