รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ส.ค. 2565 18:45:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
หลักทรัพย์
THANA
แหล่งข่าว
THANA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 11 ส.ค. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 23 ก.ย. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 26 ส.ค. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 25 ส.ค. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุมบางกอกน้อย1 ชั้น 3 โรงแรมรอยัล ซิตี้ 
กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 11 ส.ค. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 25,321,200
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 25,321,200
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 25,321,200
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)            : 10.00 : 1.00
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 2.85
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 31 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 04 พ.ย. 2565
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 03 ต.ค. 2565
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 30 ก.ย. 2565
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้