รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ส.ค. 2565 08:05:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ AJA เริ่มซื้อขายวันที่ 16 สิงหาคม 2565
หลักทรัพย์
AJA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (AJA)
ทุนเดิม (บาท)                    : 526,813,336.40
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 5,268,133,364
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 21,367,521
ทุนใหม่ (บาท)                    : 528,950,088.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 5,289,500,885
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 1 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 5,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญ 21,367,521 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 4,273.5042
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.234
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 05 ส.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 16 ส.ค. 2565
______________________________________________________________________