รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ส.ค. 2565 17:33:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MINT-W7, MINT-W8 และ MINT-W9 (F53-5)
หลักทรัพย์
MINT
แหล่งข่าว
MINT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 15 ส.ค. 2565

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  

 หุ้นสามัญ                     
  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : MINT-W7
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 10,565,049
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 172,261,534
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 21.60
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 15 ส.ค. 2565
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 10,565,049
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 172,261,534
  ______________________________________________________________________

  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : MINT-W8
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 6,886,179
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 153,669,939
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 28.00
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 15 ส.ค. 2565
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 6,886,179
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 153,669,939
  ______________________________________________________________________

  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : MINT-W9
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 107,971
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 158,198,414
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 31.00
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 15 ส.ค. 2565
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 107,971
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 158,198,414
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
กรรมการ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้