รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ส.ค. 2565 08:19:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ TGE เริ่มซื้อขายวันที่ 19 สิงหาคม 2565
หลักทรัพย์
TGE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (TGE)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : TGE
ตลาดรอง                      : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ                      : พลังงานและสาธารณูปโภค
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 19 ส.ค. 2565
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 19 ส.ค. 2565
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 2,200,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 2,200,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 1,100,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 600,000,000
จัดสรรให้แก่                     : ประชาชนทั่วไป จำนวน 600,000,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                   : 2.00
วันที่เสนอขาย IPO                  : วันที่ 09 ส.ค. 2565 ถึงวันที่ 11 ส.ค. 2565
ลักษณะธุรกิจ                     :
ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยปัจจุบันประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะชุมชน
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ TGE จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File
______________________________________________________________________