รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ส.ค. 2565 08:37:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ MINT เริ่มซื้อขายวันที่ 24 สิงหาคม 2565
หลักทรัพย์
MINT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)
ทุนเดิม (บาท)                    : 5,257,429,275.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 5,257,429,275
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 17,559,199
ทุนใหม่ (บาท)                    : 5,274,988,474.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 5,274,988,474
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MINT-W7) จำนวน 
10,565,049 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,565,049 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 21.60
วันใช้สิทธิ                      : 15 ส.ค. 2565
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MINT-W8) จำนวน 
6,886,179 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6,886,179 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 28.00
วันใช้สิทธิ                      : 15 ส.ค. 2565
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MINT-W9) จำนวน 107,971
 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 107,971 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 31.00
วันใช้สิทธิ                      : 15 ส.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 24 ส.ค. 2565
______________________________________________________________________