รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ส.ค. 2565 08:10:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SABUY เริ่มซื้อขายวันที่ 30 สิงหาคม 2565
หลักทรัพย์
SABUY
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,431,163,735.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,431,163,735
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 56,028,555
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,487,192,290.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,487,192,290
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรให้                     : นางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์ จำนวน 26,121,350 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 20.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 17 ส.ค. 2565 ถึงวันที่ 19 ส.ค. 2565
จัดสรรรให้                     : นายอานนท์ชัย วีระประวัติ จำนวน 17,592,920 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 28.25
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 23 ส.ค. 2565
จัดสรรรให้                     : บุคคลในวงจำกัด 2 ราย คือ 1. บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง 
จำกัด จำนวน 8,742,857 หุ้น 2. บริษัท อุ๊ปส์ มีเดีย โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 3,571,428 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 28.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 24 ส.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 30 ส.ค. 2565
______________________________________________________________________