รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ส.ค. 2565 13:11:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ STOWER-W4 (แก้ไข TEMPLATE)
หลักทรัพย์
STOWER
แหล่งข่าว
STOWER
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 30 ส.ค. 2565
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : STOWER-W4
วันใช้สิทธิ                      : 15 ก.ย. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 08 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 14 ก.ย. 2565
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 0.06
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     : https://skytower.co.th
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-543-9020 ต่อ 283 คุณรุ่งนภา สุวรรณชาติ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายชโลธร ลีลามะลิ
ตำแหน่ง                       : กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้