รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ส.ค. 2565 13:24:00
หัวข้อข่าว
การไม่ปรับสิทธิของ SABUY-WA
หลักทรัพย์
SABUY
แหล่งข่าว
SABUY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ              

เรื่อง                        : การไม่ปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : SABUY-WA
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
สบาย
เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน
ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่
1
การปรับสิทธิ                    
เหตุผลที่ไม่ปรับสิทธิ                  : 
บริษัทจะไม่ปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ
เนื่องจากไม่เข้าเหตุของการปรับสิทธิ ดังต่อไปนี้ :
 - เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด
หมายเหตุ                      :
จัดสรรหุ้นให้ บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด / บริษัท อุ๊ปส์ มีเดีย โฮลดิ้ง จำกัด / นายอานนท์ชัย 
วีระประวัติ และ นางสาว
เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์
ตำแหน่ง                       : เลขานุการบริษัท

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้