รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ส.ค. 2565 20:55:00
หัวข้อข่าว
แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
หลักทรัพย์
POPF
แหล่งข่าว
POPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท. 11 - 650159
                       31 สิงหาคม 2565
เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
         ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF)
ขอแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ดังนี้

ลำดับที่  ชื่อ - สกุล  จำนวนหน่วย  คิดเป็น %
1  สำนักงานประกันสังคม  71,350,400       14.81
2  บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  28,231,400       5.86
3  บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  23,680,300       4.92
4  บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  15,000,000       3.11
5  บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  14,804,000       3.07
6  นายบูรณะ ชวลิตธำรง  14,040,000       2.92
7  บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  13,284,100       2.76
8  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  12,169,400       2.53
9  บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  8,208,100       1.70
10  บริษัทเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  5,621,400       1.17

  ขอแสดงความนับถือ
  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
  โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

  (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
  Executive Director
  กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้