รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ย. 2565 08:25:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ GL และMAX
หลักทรัพย์
MAX
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนดังต่อไปนี้
1)  บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (GL)
2)  บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MAX)
  เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวยังไม่นำส่งงบการเงินปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564    
มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนด โดยล่าช้าเกินกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

จึงเป็นเหตุให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมตามข้อบังคับตลาดหลักท
รัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ข้อ 9 (3) และข้อ 9 (5) ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงประกาศเพิ่มเหตุ  เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565
  โดย GL และ MAX 
มีหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนทั้งหมดให้หมดไปและดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายตามกำหน
ดระยะเวลาของแต่ละเหตุด้วย
______________________________________________________________________