รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ย. 2565 08:48:00
หัวข้อข่าว
เรื่อง แจ้งกรรมการลาออก
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. ลบบ. 065/2565

วันที่ 1 กันยายน 2565

เรื่อง  แจ้งกรรมการลาออก

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า นายฮาฟริซ บิน อับดุล ราฮ์มัน ได้แจ้งลาออกจากตำแหน่ง
 กรรมการ ทั้งนี้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 ขอแสดงความนับถือ


                 (นางปฏิมา จำปาสุต)
                     เลขานุการบริษัท


 
เลขานุการบริษัทและงานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0-2638-8287   
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้