รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ย. 2565 17:00:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ CEN-W5
หลักทรัพย์
CEN
แหล่งข่าว
CEN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 01 ก.ย. 2565
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CEN-W5
วันใช้สิทธิ                      : 15 ก.ย. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 08 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 14 ก.ย. 2565
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 2.14
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     : http://www.cenplc.com/investors.php?id=186
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : นางสาวจันทรัษฎ์ สอดส่องจิตร์ เลขที่ 1011 
อาคารศุภาลัย แกรนด์
ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703, 1704 ถนนพระราม 3 แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-049-
1041
ต่อ 4012
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้