รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ย. 2565 17:58:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ AIE-W2
หลักทรัพย์
AIE
แหล่งข่าว
AIE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 01 ก.ย. 2565
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : AIE-W2
วันใช้สิทธิ                      : 30 ก.ย. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 23 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 2565
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 1
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 0.25
วิธีการใช้สิทธิ                     : 
https://www.aienergy.co.th/storage/document/news_events/16620146005.2%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%
E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E
0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4-AIE-W2%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E
0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%882%20+%20broke%20code%20(TH%20version).pdf
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : นักลงทุนสัมพันธ์ : คุณพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอ
กระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 0-3487-7485-88 ต่อ 500
Email: ir@aienergy.co.th Website: www.aienergy.
co.th
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : พิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์
ตำแหน่ง                       : กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้