รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ก.ย. 2565 08:30:00
หัวข้อข่าว
06 กันยายน 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ BANPU-W4
หลักทรัพย์
BANPU
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (BANPU-W4)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 06 ก.ย. 2565
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 09 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 30 ก.ย. 2565
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 07 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 15 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 2565
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 01 ต.ค. 2565
สิทธิ
______________________________________________________________________