รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ก.ย. 2565 17:12:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร สำหรับผลการดำเนินงานจนถึงงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 (แก้ไข เรื่องอัตราการเสียภาษีเงินปันผลในหมายเหตุข้อ 1 เป็นอัตราร้อยละ 20 จากเดิมที่เคยแจ้งอัตราร้อยละ 10)
หลักทรัพย์
TPIPP
แหล่งข่าว
TPIPP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ส.ค. 2565
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 09 ก.ย. 2565
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 08 ก.ย. 2565
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.12
จ่ายจากกำไรสุทธิ                   : 0.02
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       : 0.10
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 23 ก.ย. 2565
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

             ลงลายมือชื่อ _________________
                   ( นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ )
                    รองประธานกรรมการ
                 ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
(แก้ไขอัตราการเสียภาษีเงินปันผล เป็นอัตราร้อยละ 20 จากเดิมที่เคยแจ้งอัตราร้อยละ 10)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอเรียนให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบว่า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรสำหรับผลการดำเนินงานจนถึงงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 1,008 ล้านบาท
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 9 กันยายน 2565
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กันยายน 2565
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ดังกล่าว เป็นการจ่ายจากกำไรซึ่งสรุปได้ 
ดังนี้
1.  เงินปันผล จำนวน 0.02 บาท/หุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 
ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้
2.  เงินปันผล จำนวน 0.10 บาท/หุ้น 
เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ดังนั้นผู้รับเงินปันผลประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้