รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ก.ย. 2565 13:48:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ปลด NP และขึ้น NR หลักทรัพย์ MAX เนื่องจาก MAX แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว
หลักทรัพย์
MAX
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย NP และขึ้นเครื่องหมาย NR
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MAX)
ปลดเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 07 ก.ย. 2565
รอบ                        : บ่าย
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NR
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 07 ก.ย. 2565
รอบ                        : บ่าย
เหตุผล                       :
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด (รายละเอียดตามข่าว MAX วันที่ 7 ก.ย. 65)
หมายเหตุ                      :
MAX เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ดังนั้น 
ตลาดหลักทรัพย์จะยังคงสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ MAX ต่อไป
จนกว่าบริษัทจะดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้
______________________________________________________________________