รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ก.ย. 2565 08:23:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ MILL เริ่มซื้อขายวันที่ 9 กันยายน 2565
หลักทรัพย์
MILL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (MILL)
ทุนเดิม (บาท)                    : 2,037,082,386.40
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 5,092,705,966
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 461,990,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 2,221,878,386.40
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 5,554,695,966
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.40
จัดสรรรให้                     : บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ 1. นายธัญชาติ กิจพิพิธ 
75,940,000 หุ้น 2. นายสุระ คณิตทวีกุล 253,160,000 หุ้น 3. นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 94,930,000 4.
นายทวีศักดิ์ ตั้งเด่นไชย 25,310,000 หุ้น และ 5. นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ 12,650,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 0.79
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 16 ส.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 09 ก.ย. 2565
______________________________________________________________________