รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ก.ย. 2565 08:43:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ INSET-W1
หลักทรัพย์
INSET
แหล่งข่าว
INSET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ INSET-W1 (ครั้งที่2)
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 08 ก.ย. 2565
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : INSET-W1
วันใช้สิทธิ                      : 30 ก.ย. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 23 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 2565
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 2
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     : 
https://infraset.co.th/en/information-for-the-warrant-holders/
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) เลขที่
165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ : 0-2092-7444 ต่อ 901
โทรสาร : 0-2092-7448 อีเมล :
companysecretary@inset.co.th
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้