รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ก.ย. 2565 12:44:00
หัวข้อข่าว
การยกเลิกธุรกรรมการลงทุนใน บจก. เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง การซื้อทรัพย์สินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การขายหุ้นสามัญใน บมจ. พลัส เทค อินโนเวชั่น ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และการแก้ไขวาระการประชุม EGM ครั้งที่ 2/2565 (แก้ไขเอกสารแนบ 1)
หลักทรัพย์
SABUY
แหล่งข่าว
SABUY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 11 ส.ค. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 28 ก.ย. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 02 ก.ย. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 01 ก.ย. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - การออกหุ้นกู้
สถานที่ประชุม                     : ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯ 
เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
______________________________________________________________________


รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

1. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("AS") จำนวนไม่เกิน 
73,720,904 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15.70 ของหุ้นทั้งหมดใน AS ("หุ้น AS")
และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ AS ครั้งที่ 2 ("AS-W2") จำนวนไม่เกิน 33,837,554 หน่วย
จากนายปราโมทย์ สุดจิตพร และนางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้