รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.ย. 2565 12:39:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ AJA-W3 ครั้งที่ 5 (รอบ กันยายน 2565)
หลักทรัพย์
AJA
แหล่งข่าว
AJA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 09 ก.ย. 2565
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : AJA-W3
วันใช้สิทธิ                      : 30 ก.ย. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 23 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 2565
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 0.186
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.071
วิธีการใช้สิทธิ                     : https://www.ajthai.com/ir_index.php
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
427/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 1108 หรือ 0-2451-6888 ต่อ 301 หรือ 309
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์
ตำแหน่ง                       : เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้