รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.ย. 2565 17:00:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)
หลักทรัพย์
TNL
แหล่งข่าว
TNL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 29 ส.ค. 2565

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

กรรมการและพนักงาน (ESOP)             
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 5,075,000
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 21.10
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 24 ส.ค. 2565 ถึงวันที่ 29 ส.ค. 2565
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 4,871,000
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 204,000

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 5,075,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 4,871,000
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 204,000
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 102,778,100.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 5,650.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : 1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน 5,000 บาท
2. ค่าธรรมเนียมคัดหนังสือรับรองบริษัท 650บาท
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 102,772,450.00
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นางสาวยุพาพร เจียรกุล
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้