รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ก.ย. 2565 13:11:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ TNDT-W1
หลักทรัพย์
TNDT
แหล่งข่าว
TNDT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 16 ก.ย. 2565
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TNDT-W1
วันใช้สิทธิ                      : 30 ก.ย. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 23 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 2565
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 0.50
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     : https://www.tndt.co.th/ir-investor.php?TNDT-W1
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : นางสาวศศิประภา แสงฉาย / นางสาวสารินี แซ่เจี่ย
บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 19 ซอยรามคำแหง 60 แยก 8 (สวนสน 8) ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2735-0801 โทรสาร 0-2735-1941
Website : www.tndt.co.th
Email : headoffice@tndt.co.th
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ
ตำแหน่ง                       : กรรมการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล
ตำแหน่ง                       : กรรมการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้