รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ก.ย. 2565 08:51:00
หัวข้อข่าว
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        วันที่ 19 กันยายน 2565  การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ 51/2565/036  เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ 
ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามปกติธุรกิจในสัดส่วนการถือหุ้นแก่บริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
("SLP") ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 85:15
ในวงเงินส่วนของบริษัทฯ ไม่เกิน 1,054 ล้านบาท (เงินต้นซึ่งยังไม่รวมดอกเบี้ยในอัตรา MLR-2.95%
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปสำหรับโครงการขนาดใหญ่)
เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค โดยคาดว่า SLP
จะทยอยเบิกเงินกู้ในเดือนตุลาคม 2565 และ SLP จะทยอยชำระคืนเงินกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกระแสเงินสดของ
SLP ภายในปี 2579
ทั้งนี้การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวไม่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศค
ณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่
31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
(นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้