รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.ย. 2565 17:01:00
หัวข้อข่าว
แจ้งราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
TOP
แหล่งข่าว
TOP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 ก.พ. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)           : 192,307,693
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)          : 192,307,693
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 10.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ประชาชนทั่วไป (PO)
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (แก้ไข)           : 18,996,815
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) (เพิ่มเติม)          : 53.50
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (เพิ่มเติม)          : วันที่ 09 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 16 ก.ย. 2565
 จัดสรรให้กับ                   : อื่นๆ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (เพิ่มเติม)          : 173,310,878
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่) (เพิ่มเติม)       : 11.7681 : 1.00
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) (เพิ่มเติม)          : 53.50
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (เพิ่มเติม)          : วันที่ 09 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 16 ก.ย. 2565
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 19 ส.ค. 2565
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) 
(แก้ไข)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB) (แก้ไข)       : 18 ส.ค. 2565
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) 
ของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปที่ราคา 53.50 บาทต่อหุ้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ 
ที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 6 กันยายน
2565 และกำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปของบริษัทฯ คือ 52.0 - 54.0
บาทต่อหุ้น และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 192,307,693 หุ้น
โดยแบ่งเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ไม่เกิน 173,310,878 หุ้น
และหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปประมาณ 18,996,815 หุ้น ทั้งนี้ อาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน
  (Over-allotment shares) ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้
จะมีอัตราการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Ratio) เท่ากับ 11.7681 หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ต่อ 1
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคํานวณ
ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งจํานวน)

บริษัทฯ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งได้รับมอบอำนาจในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
เลื่อน หรือยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่    31 พฤษภาคม 2565 จึงได้กำหนดให้วันที่ 19 สิงหาคม 2565
เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ครั้งใหม่แทนวัน Record Date เดิมที่ยกเลิกไป

บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายโดยวิธี Book Building 
โดยแบ่งเป็น (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)
(ซึ่งรวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80) และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้จัดหาหุ้น
ส่วนเกิน (Over - Allotment Agent) (หากมี)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้