รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.ย. 2565 17:06:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
หลักทรัพย์
TNDT
แหล่งข่าว
TNDT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 20 ก.ย. 2565

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  หุ้นกู้แปลงสภาพ                    

  หุ้นสามัญ                    
   ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ                : หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที  
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568
   จำนวนหุ้นกู้ ที่แปลงสภาพ (หุ้น)           : 2,000
   จำนวนหุ้นกู้ที่ยัง ไม่ได้แปลงสภาพ (หุ้น)        : 6,000
   อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้ : หุ้น)         : 1 : 1,709.40
   ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น)            : 0.585
   วันใช้สิทธิแปลงสภาพ               : วันที่ 20 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 20 ก.ย. 2565
   จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น)       : 3,418,803
   จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)       : 101,940,306หมายเหตุ                      :
ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งนี้ : Advance Opportunities Fund 1
อัตราการแปลงสภาพ : จำนวนเงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะใช้สิทธิหารด้วยราคาแปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ : ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่จะแปลงสภาพ คือ
วันที่ 2 กันยายน 2565 ถึง 19 กันยายน 2565 โดยราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักราคา 0.65 บาทต่อหุ้น
และราคาแปลงสภาพ 0.585 บาทต่อหุ้น ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจึงไม่เข้าเกณฑ์การห้ามผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้ง
หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period)
ทั้งนี้ 
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดหรือราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำก
าร (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว) บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังนี้
ครั้งที่ 5/2565 ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 จำนวน 10 ล้านบาท (10,000 
หน่วย) โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ Advance Opportunities Fund ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ เมื่อวันที่ 16
กันยายน 2565 จำนวน 2 ล้านบาท (2,000 หน่วย) และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ Advance Opportunities Fund 1
ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ วันที่ 20 กันยายน 2565 จำนวน 2 ล้านบาท (2,000 หน่วย)
คงเหลือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 6 ล้านบาท (6,000 หน่วย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ
ตำแหน่ง                       : กรรมการบริษัท

นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล
กรรมการบริษัท

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้