รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.ย. 2565 19:36:00
หัวข้อข่าว
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. งวดครึ่งปี (F45)
หลักทรัพย์
SCBSET
แหล่งข่าว
SCBSET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
           แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)                 
       กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

                   (หน่วย : พันบาท)
งบการเงิน                     
                  งวด 6 เดือน
                  ก่อนสอบทาน
    สิ้นสุดวันที่              31 กรกฎาคม
       ปี               2565     2564
 กำไร (ขาดทุน)         (230,748)   530,679
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นข
องบริษัทใหญ่ *
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ          (0.41)     0.92
   ต่อหุ้น (บาท)      หมายเหตุ                      
   กำไร (ขาดทุน) คือ การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 
ของผู้ถือหน่วยลงทุน-ชนิดสะสมมูลค่า เนื่องจากผู้ถือหน่วยลงทุน-ชนิดสะสมมูลค่า คือ เป็นชนิด หรือเป็น
Class ที่ได้จดทะเบียนให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เพียงชนิดเดียว

*สำหรับงบการเงินรวม                

   โปรดดูรายละเอียดงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
 
 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ"

             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นางวนิดา อัศวปยุกต์กุล )
                  Associate Director
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้