รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.ย. 2565 08:30:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TNDT เริ่มซื้อขายวันที่ 22 กันยายน 2565
หลักทรัพย์
TNDT
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) (TNDT)
ทุนเดิม (บาท)                    : 362,522,885.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 725,045,770
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,418,803
ทุนใหม่ (บาท)                    : 364,232,286.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 728,464,573
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 5/2565 จำนวน 2,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,418,803 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 1,709.40
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.585
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 16 ก.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 22 ก.ย. 2565
______________________________________________________________________