รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.ย. 2565 08:22:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ STOWER เริ่มซื้อขายวันที่ 28 กันยายน 2565
หลักทรัพย์
STOWER
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (STOWER)
ทุนเดิม (บาท)                    : 3,697,250,172.70
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 36,972,501,727
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 12,138
ทุนใหม่ (บาท)                    : 3,697,251,386.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 36,972,513,865
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (STOWER-W4) จำนวน 
12,138 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 12,138 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.06
วันใช้สิทธิ                      : 15 ก.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 28 ก.ย. 2565
______________________________________________________________________