รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.ย. 2565 17:05:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญ โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และประชาชนทั่วไป (F53-5)
หลักทรัพย์
TOP
แหล่งข่าว
TOP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 27 ก.ย. 2565

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญ โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 173,310,878
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 11.7681 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 53.50
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 09 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 16 ก.ย. 2565
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 173,310,878
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

ประชาชนทั่วไป (PO)                 
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 18,996,815
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 53.50
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 18,996,815
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 09 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 16 ก.ย. 2565
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 192,307,693
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 192,307,693
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 10,288,461,575.50
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 248,540,190.50
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 10,039,921,385.00
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้