รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.ย. 2565 17:25:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
หลักทรัพย์
TNDT
แหล่งข่าว
TNDT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 27 ก.ย. 2565

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  หุ้นกู้แปลงสภาพ                    

  หุ้นสามัญ                    
   ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ                : หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที 
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568
   จำนวนหุ้นกู้ ที่แปลงสภาพ (หุ้น)           : 5,000
   จำนวนหุ้นกู้ที่ยัง ไม่ได้แปลงสภาพ (หุ้น)        : 0
   อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้ : หุ้น)         : 1 : 1,481.48
   ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น)            : 0.675
   วันใช้สิทธิแปลงสภาพ               : วันที่ 27 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 27 ก.ย. 2565
   จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น)       : 7,407,407
   จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)       : 83,950,889หมายเหตุ                      :
ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งนี้ : Advance Opportunities Fund 1
อัตราการแปลงสภาพ : จำนวนเงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะใช้สิทธิหารด้วยราคาแปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ : ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่จะแปลงสภาพ คือ
วันที่ 6 กันยายน 2565 ถึง 26 กันยายน 2565 โดยราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักราคา 0.75 บาทต่อหุ้น
และราคาแปลงสภาพ 0.675 บาทต่อหุ้น ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจึงไม่เข้าเกณฑ์การห้ามผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period)
ทั้งนี้
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดหรือราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำก
าร (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว) บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังนี้
ครั้งที่ 6/2565 ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 จำนวน 5 ล้านบาท (5,000 
หน่วย) โดยวันที่ 27 กันยายน 2565 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ Advance Opportunities Fund 1
ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ จำนวน 5 ล้านบาท (5,000 หน่วย) ครบจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายครั้งที่
6/2565 จำนวน 5 ล้านบาท (5,000 หน่วย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ
ตำแหน่ง                       : กรรมการบริษัท

นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล
กรรมการบริษัท

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้