รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.ย. 2565 08:35:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TNDT เริ่มซื้อขายวันที่ 29 กันยายน 2565
หลักทรัพย์
TNDT
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) (TNDT)
ทุนเดิม (บาท)                    : 365,941,688.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 731,883,376
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 10,582,010
ทุนใหม่ (บาท)                    : 371,232,693.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 742,465,386
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities 
Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 5/2565 จำนวน 6,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน
10,582,010 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 1,763.67
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.567
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 23 ก.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 29 ก.ย. 2565
______________________________________________________________________