รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.ย. 2565 12:52:00
หัวข้อข่าว
รายงานการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
หลักทรัพย์
PRAKIT
แหล่งข่าว
PRAKIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 
9/2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ ที่ทำการของบริษัทเลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีมติอนุมัติให้ "บริษัท"
จำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทคือ ที่ดินจำนวน 2 แปลงเนื้อที่รวม 1 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา ที่ซอยสุขุมวิท 50
ซอยสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ให้กับ (1) บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (2) บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ (3) บริษัท
เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ในราคาซื้อขายรวม 503,200,000 บาท โดยผู้ซื้อ (1) (2) และ (3)
จะชำระค่าที่ดินดังกล่าวเป็นเงินสด โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด

ทั้งนี้การทำรายการดังกล่าวข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน(รวมถึงประกาศแก้ไขเพิ่มเติม)
และตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(รวมถึงประกาศแก้ไขเพิ่มเติม)

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้
มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547
โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดการเข้าทำรายการปรากฎในสารสนเทศการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส่
งมาพร้อมนี้ และต้องดำเนินการจัดส่งสารสนเทศนี้ไปยังผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน
นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้