รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ก.ย. 2565 08:35:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TOP เริ่มซื้อขายวันที่ 30 กันยายน 2565
หลักทรัพย์
TOP
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)
ทุนเดิม (บาท)                    : 20,400,278,730.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,040,027,873
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 192,307,693
ทุนใหม่ (บาท)                    : 22,323,355,660.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,232,335,566
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 10.00000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นสามัญ 
โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) จำนวน 173,310,878 หุ้น
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 11.7681 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 53.50
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 09 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 16 ก.ย. 2565
จัดสรรรให้                     : ประชาชนทั่วไป (PO) จำนวน 18,996,815 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 53.50
วันเสนอขาย                     : วันที่ 09 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 16 ก.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 30 ก.ย. 2565
______________________________________________________________________