รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ก.ย. 2565 13:06:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TOP เริ่มซื้อขายวันที่ 30 กันยายน 2565 (เพิ่มเติมข้อมูลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน)
หลักทรัพย์
TOP
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)
ทุนเดิม (บาท)                    : 20,400,278,730.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,040,027,873
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 192,307,693
ทุนใหม่ (บาท)                    : 22,323,355,660.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,232,335,566
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) (แก้ไข)           : 10.00
จัดสรรรให้ (แก้ไข)                  : ประชาชนทั่วไป (Public Offering) 
ซึ่งรวมการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 53.50
วันเสนอขาย                     : วันที่ 09 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 16 ก.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 30 ก.ย. 2565
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
กรณีจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จะมีอัตราการใช้สิทธิ 11.7681 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
______________________________________________________________________