รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ก.ย. 2565 08:13:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TNDT เริ่มซื้อขายวันที่ 3 ตุลาคม 2565
หลักทรัพย์
TNDT
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) (TNDT)
ทุนเดิม (บาท)                    : 371,232,693.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 742,465,386
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 7,407,407
ทุนใหม่ (บาท)                    : 374,936,396.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 749,872,793
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 1 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 6/2565 จำนวน 5,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,407,407 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 1,481.48
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.675
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 27 ก.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 03 ต.ค. 2565
______________________________________________________________________