รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ก.ย. 2565 17:49:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)
หลักทรัพย์
TTB
แหล่งข่าว
TTB
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 30 ก.ย. 2565

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

กรรมการและพนักงาน (ESOP)             
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 183,117,300
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 1.15
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : 30 ก.ย. 2565
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 87,147,100
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 95,970,200

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 183,117,300
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 87,147,100
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 95,970,200
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 100,219,165.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 712,000.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าบริการงานเพิ่มทุน (ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์), 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน (กระทรวงพาณิชย์), ค่าคัดหนังสือรับรอง และบมจ.005 (กระทรวงพาณิชย์)
และค่าลงประกาศหนังสือพิมพ์ (การเปลี่ยนแปลงทุนฯ)
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 99,507,165.00
___________________________________________________________________________________________________


หมายเหตุ                      :
ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 
ได้มีมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคาร
และ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร ภายใต้โครงการ 2021 TMB Stock Retention
Program เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 305,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.15
บาท โดยธนาคารจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการดังกล่าวแบบต่อเนื่องทั้งหมด 3 ครั้ง
ในราคาเดียวกัน ระหว่างปี 2564-2566 นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติโครงการ 2021 TMB Stock
 Retention Program

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางมานิกา สิทธิชัย
ตำแหน่ง                       : เลขานุการบริษัท


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้