รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ก.ย. 2565 22:09:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2565 เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หลักทรัพย์
TNL
แหล่งข่าว
TNL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 30 ก.ย. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 พ.ย. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 18 ต.ค. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 17 ต.ค. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 - การออกหุ้นกู้
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 30 ก.ย. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 177,547,664
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 177,547,664
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 90,309,898
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)            : 2.30 : 1.00
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 33.06
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด (PP)
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 87,237,766
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 28.83
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 33.06
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 06 ธ.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2565
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 87,237,766
(หุ้น)
หมายเหตุ                      :
การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
จะผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer)
______________________________________________________________________การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (TNL)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 33.06
ราคาสุทธิที่ผู้ขายจะได้                 
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 33.06
การทำคำเสนอซื้อ                   : ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน
ตัวแทนการรับซื้อ                   : -
หมายเหตุ                      : มีเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้น
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้