รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ต.ค. 2565 19:19:00
หัวข้อข่าว
แจ้งข่าวการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ถนนราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี 1 แห่ง
หลักทรัพย์
UNIQ
แหล่งข่าว
UNIQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        UN/SET/HO/E65/100302
                 วันที่ 3 ตุลาคม 2565
เรื่อง   แจ้งข่าวการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ถนนราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี 1 แห่ง
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอกราบเรียนชี้แจงว่าเมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2565 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ในการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์
ถนนราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี 1 แห่ง โดยมีรายละเอียดโครงการก่อสร้างดังต่อไปนี้

ชื่อโครงการ  :  รายการสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ถนนราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี 1 แห่ง
ผู้ว่าจ้าง  :  กรมทางหลวงชนบท
มูลค่าโครงการ  :  1,181,515,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียดของสัญญา  :  ก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ถนนราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี รูปแบบสะพานเหล็ก ขนาด 2 
ช่องจราจรต่อทิศทาง (ไป-กลับ) กว้าง 8.50 ม. ฝั่งขาเข้ายาวประมาณ 2.10 กม. และฝั่งขาออก ยาวประมาณ 1.90
กม. มีความยาวช่วงสะพาน 30 - 60 ม. และก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และงานเบ็ดเตล็ด

บริษัทฯ จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดทราบและโปรดเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนและประชาชนต่อไป
  
ขอแสดงความนับถือ


 (นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ)
 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้