รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ต.ค. 2565 08:35:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TNL เริ่มซื้อขายวันที่ 5 ตุลาคม 2565
หลักทรัพย์
TNL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (TNL)
ทุนเดิม (บาท)                    : 120,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 120,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,871,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 124,871,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 124,871,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรให้                     : กรรมการและพนักงาน (ESOP) 4,871,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)               : 21.10
วันเสนอขาย                     : วันที่ 24 ส.ค. 2565 ถึงวันที่ 29 ส.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 05 ต.ค. 2565
______________________________________________________________________