รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ต.ค. 2565 17:04:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ VL-W1
หลักทรัพย์
VL
แหล่งข่าว
VL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 04 ต.ค. 2565
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : VL-W1
วันใช้สิทธิ                      : 27 ต.ค. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 19 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 26 ต.ค. 2565
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 0.50
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     : https://vlenterprise.co.th/th/vl_w1.php
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : บุคคลที่ติดต่อ : นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ 
เลขานุการบริษัท
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 41 ถนน อโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (66) 0-2254-6604 และ (66) 0-2254-6605 ต่อ 119
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้