รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ต.ค. 2565 08:36:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ INSET เริ่มซื้อขายวันที่ 7 ตุลาคม 2565
หลักทรัพย์
INSET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (INSET)
ทุนเดิม (บาท)                    : 365,736,033.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 731,472,066
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 18,694,245
ทุนใหม่ (บาท)                    : 375,083,155.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 750,166,311
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (INSET-W1) จำนวน 
18,694,245 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 18,694,245 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 2.00
วันใช้สิทธิ                      : 30 ก.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 07 ต.ค. 2565
______________________________________________________________________