รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ต.ค. 2565 08:34:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ AIE เริ่มซื้อขายวันที่ 12 ตุลาคม 2565
หลักทรัพย์
AIE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (AIE)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,316,234,487.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,316,234,487
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 10,378,929
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,326,613,416.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,326,613,416
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (AIE-W2) จำนวน 
41,515,716 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,378,929 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 0.25
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.00
วันใช้สิทธิ                      : 30 ก.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 12 ต.ค. 2565
______________________________________________________________________