รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ต.ค. 2565 21:44:00
หัวข้อข่าว
แต่งตั้งกรรมการใหม่ เปลี่ยนแปลงการลงทุนในบริษัท นาสเกต รีเทล จำกัด จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน แก้ไขข้อบังคับ และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
TVDH
แหล่งข่าว
TVDH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 29 ก.ย. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 08 พ.ย. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 17 ต.ค. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 ต.ค. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - พิจรณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบรัษัท
สถานที่ประชุม                     : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้