รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ต.ค. 2565 08:41:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ WAVE เริ่มซื้อขายวันที่ 27 ตุลาคม 2565
หลักทรัพย์
WAVE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (WAVE)
ทุนเดิม (บาท)                    : 392,630,850.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 785,261,701
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 7,852,612,103
ทุนใหม่ (บาท)                    : 4,318,936,902.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 8,637,873,804
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1 : 10
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 0.10
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 07 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 17 ต.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 27 ต.ค. 2565
______________________________________________________________________