รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ต.ค. 2565 08:51:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) (ส่วนที่ 3/8)
หลักทรัพย์
ABICO
แหล่งข่าว
ABICO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ABICO)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ                 : วันที่ 28 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 09 ธ.ค. 2565
การทำคำเสนอซื้อ                   : เพื่อการเพิกถอน
วันที่ชำระราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ            : 21 ธ.ค. 2565
ตัวแทนการรับซื้อ                   : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ                      : บริษัทฯ (MALEE) จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ 
ABICO โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 276,000,000 หุ้น เพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้น
ABICO ในอัตราการแลกเปลี่ยนหุ้นที่ 1 หุ้นสามัญของ ABICO (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ต่อ
1.12930899 หุ้นเพิ่มทุนของ MALEE (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นของ ABICO เข้าถือหุ้นโดยตรงในบริษัทฯ และเพื่อเพิกถอนหุ้น
ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ
ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นของ ABICO ซึ่งตอบรับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์และเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
จะไม่ด้อยไปกว่าเดิม

วันชำระราคา
ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ (กรณีไร้ใบหุ้น) และภายใน 15 
วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ (กรณีใบหุ้น)
โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการชำระได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายห
ลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้