รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ต.ค. 2565 08:30:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ คงเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ ACAP
หลักทรัพย์
ACAP
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การคงเครื่องหมาย C                 

ชื่อย่อหุ้น                      
 - บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ACAP)
คงเครื่องหมาย                    : C
วันที่คงเครื่องหมาย                  : 28 ต.ค. 2565
เหตุผล                       : ยังแก้ไขเหตุไม่ครบถ้วน
เหตุที่ยังไม่ได้แก้ไข                  :
 - ส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว
   สำหรับงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
เหตุที่แก้ไขแล้ว                    :
 - ศาลยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือมีการถอนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ
หมายเหตุ                      :
จนถึงปัจจุบัน งบการเงินไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ของบริษัทยังคงมีส่วนของผู้ถือหุ้น < 
50% ของทุนชำระแล้ว
______________________________________________________________________